شماره هفتادوشش،اردیبهشت ۱۳۹۶

۲۶۰ صفحه

خرید به سبک شرقی

بخشی از سفرنامه‌ی کریستین سن به ایران

یک شغل / ده دقیقه تنفس

خاطرات يک قاضی و بازپرس ويژه‌ی قتل»

یک مکان / طوفان رنگ و رنگ

يک روز در يک آشپزخانه‌ی بزرگ

آلبوم / اتاق خلاقيت ذهن

نويسنده‌هايی که از روياهايشان الهام گرفته‌اند

داستان یک‌خطی / مسابقه هفتادوسوم

اعتبار تا پنجم خرداد ۹۶