شماره هفتادوشش،ارديبهشت ۱۳۹۶

۲۶۰ صفحه

مسابقه هفتادوسوم

اعتبار تا پنجم خرداد ۹۶

ارثيه‌ی پدر خوانده

گزیده‌ای از اولین داستان کتاب هزار و یک روز

طوفان رنگ و رنگ

يک روز در يک آشپزخانه‌ی بزرگ

خرید به سبک شرقی

بخشی از سفرنامه‌ی کریستین سن به ایران

ده دقیقه تنفس

خاطرات يک قاضی و بازپرس ويژه‌ی قتل»

اتاق خلاقيت ذهن

نويسنده‌هايی که از روياهايشان الهام گرفته‌اند