شماره هفتادوچهار، بهمن ۱۳۹۵

۲۶۲ صفحه

تیاتر ملی

نمونه‌هايی از اولين نقدهای نمايشی در نشريات ايران

یک نفر / شوتی‌ها

روايتی از همسفر شدن با مال‌برها

یک تجربه / وانگه

خاطرات يک فارسی‌زبان در آلمان

جستار / دروغی که حقیقت ‌گو است

زندگی‌نگاره‌ها تا چه حد بر واقعيت منطبق‌اند؟

جستار / در ذهنت چه می‌گذرد؟

زندگی‌نگاره نوشتن چه تفاوتی با به‌روز كردن استاتوس دارد؟

کارگاه داستان / از كابوس‌های خودت ننويس

قسمت پنجم توصيه‌هايی براي اقتباس

داستان یک‌خطی / مسابقه هفتادويكم

اعتبار تا پنجم اسفند ۹۵