شماره شصت‌وپنج، ارديبهشت ۱۳۹۵

۲۶۲ صفحه

مسابقه شصت و دوم

اعتبار تا پنجم خرداد ۹۵

بالِ‌آدمی

چند قاب از اسب‌ها

جزو دسته‌اي باشيدكه نمي‌دانند

دوازده توصيه‌ي نويسنده‌ي كتاب پرفروش باشگاه مشت‌زني براي نوشتن

شغل خانگي

چند تصوير قديمي از شاگرد و معلم

اندر آداب آبداري

گزارشي از آبداري و آبدارخانه و مطبخ و آشپزخانه

مي‌خواهم جمله بسازم

آخرين گفت‌وگوي ايمره كرتيس با پاريس ريويو