شماره شصت‌وپنج، اردیبهشت ۱۳۹۵

۲۶۲ صفحه

اندر آداب آبداري

گزارشي از آبداري و آبدارخانه و مطبخ و آشپزخانه

شغل خانگي

چند تصوير قديمي از شاگرد و معلم

یک مکان / بالِ‌آدمی

چند قاب از اسب‌ها

گفت‌وگو / مي‌خواهم جمله بسازم

آخرين گفت‌وگوي ايمره كرتيس با پاريس ريويو

جزو دسته‌اي باشيدكه نمي‌دانند

دوازده توصيه‌ي نويسنده‌ي كتاب پرفروش باشگاه مشت‌زني براي نوشتن