خردنامه، شماره ۶۳، ویژه‌نامه داستان، آذر ۸۹

۲۶۰ صفحه
کاور شماره ۱۳ - خردنامه ۶۳ - آذر ۸۹

نوبتِ من آمد

گزیده‌ای از مقتل حسین ابن علی(ع) از کتاب ترجمه تفسیر طبری

نذر من قورمه سبزی بود

روایت عزاداری در اواخر دوران قاجار در خاطرات عبدالله مستوفی

هفتم دسامبر مطابق با اول محرم

روایت عزاداری مردم ایران در سفرنامه‌های خارجی