خردنامه، ویژه‌نامه داستان، شماره ۶۱، آبان ۸۹

۲۲۸ صفحه
کاور شماره ۱۲ - خردنامه ۶۱ - آبان ۸۹

بلاتشبيه گويا نوجوانی

روایتی از سفرنامه منظوم حجِ زوجه میرزا خلیلِ رقم‌نویس، زنی از عهد صفوی