شماره چهل‌وهفتم، شهریور ۱۳۹۳

۲۴۴ صفحه

آرامسایشگاه

دست‌نوشته‌های چند بیمار بستری در تیمارستان

به باجه سه

خاطرات یک کارمند بانک

آرزوهای بزرگ

سیزده قاب از مادرها و دخترها

نُت‌خوانی کتاب‌ها

گفت‌وگو با تونی موریسون درباره‌ی کتاب‌های صوتی‌اش

مسابقه‌ی چهل‌وچهارم

اعتبار تا پنجم مهرماه

خواندن با چشمانِ بسته

کتاب‌های صوتی و جایگاه آن‌ها در دنیای امروز

تیمار بیمار

نامه‌هایی درباره‌ی بیماران تیمارستان

در فاصله دو گلوله

روایتی از زندگی در همسایگی جنگ