شماره چهل‌وهفتم، شهریور ۱۳۹۳

۲۴۴ صفحه

تیمار بیمار

نامه‌هایی درباره‌ی بیماران تیمارستان

آرامسایشگاه

دست‌نوشته‌های چند بیمار بستری در تیمارستان

یک تجربه / در فاصله دو گلوله

روایتی از زندگی در همسایگی جنگ

یک زندگی / آرزوهای بزرگ

سیزده قاب از مادرها و دخترها

یک شغل / به باجه سه

خاطرات یک کارمند بانک

جستار / خواندن با چشمانِ بسته

کتاب‌های صوتی و جایگاه آن‌ها در دنیای امروز

گفت‌وگو / نُت‌خوانی کتاب‌ها

گفت‌وگو با تونی موریسون درباره‌ی کتاب‌های صوتی‌اش