ویژه‌ی یلدا

دوره جدید، شماره ۳۱، شماره پیاپی ۴۰، دی ۱۳۹۲

۳۲+۲۴۴ صفحه، به همراه کارت هدیه شب یلدا

شبانه‌های​جهانگیر

گزارشی از محافل شبانه‌ی دربار سلطان هند

شبِ امتحان

گزيده‌‌ی خاطرات تاج‌السلطنه از مراسم چراغ‌خاموش‌کنی

ز چه دیر ماندی ای شب

سه نامه‌ی عاشقانه از روزگار قاجار

یک شغل / آکس به آکس

خاطرات يک مهندس مکانيک

یک مکان / خانه‌بازی

زندگی کارگران مهاجر رومانی در روستاهای زادگاه‌شان

یک تجربه / سرِ برج

چند روايت درباره‌ی ‌«قرض»

نامه به نویسنده جوان / وسوسه نوشتن

درباره‌ی اهميت خواندن به شکل حرفه‌ای

گفت‌وگو / نوشتن زندگی‌کردن است

گفت‌و‌گو با دوريس لسينگ درباره‌ی شيوه‌های نوشتن و مضمون داستان‌هايش