ویژه‌ی یلدا

دوره جدید، شماره ۳۱، شماره پیاپی ۴۰، دی ۱۳۹۲

۳۲+۲۴۴ صفحه، به همراه کارت هدیه شب یلدا

ز چه دیر ماندی ای شب

سه نامه‌ی عاشقانه از روزگار قاجار

نوشتن زندگی‌کردن است

گفت‌و‌گو با دوريس لسينگ درباره‌ی شيوه‌های نوشتن و مضمون داستان‌هايش

مسابقه‌ی سی‌وهفتم

اعتبار تا یکم بهمن

وسوسه نوشتن

درباره‌ی اهميت خواندن به شکل حرفه‌ای

آکس به آکس

خاطرات يک مهندس مکانيک

شبِ امتحان

گزيده‌‌ی خاطرات تاج‌السلطنه از مراسم چراغ‌خاموش‌کنی

خانه‌بازی

زندگی کارگران مهاجر رومانی در روستاهای زادگاه‌شان

شبانه‌های​جهانگیر

گزارشی از محافل شبانه‌ی دربار سلطان هند

سرِ برج

چند روايت درباره‌ی ‌«قرض»