ویژه‌ی یلدا

دوره جدید، شماره ۳۱، شماره پیاپی ۴۰، دی ۱۳۹۲

۳۲+۲۴۴ صفحه، به همراه کارت هدیه شب یلدا
Dey 92

شبانه‌های​جهانگیر

گزارشی از محافل شبانه‌ی دربار سلطان هند

شبِ امتحان

گزیده‌‌ی خاطرات تاج‌السلطنه از مراسم چراغ‌خاموش‌کنی

ز چه دیر ماندی ای شب

سه نامه‌ی عاشقانه از روزگار قاجار

یک شغل / آکس به آکس

خاطرات یک مهندس مکانیک

یک مکان / خانه‌بازی

زندگی کارگران مهاجر رومانی در روستاهای زادگاه‌شان

یک تجربه / سرِ برج

چند روایت درباره‌ی ‌«قرض»

نامه به نویسنده جوان / وسوسه نوشتن

درباره‌ی اهمیت خواندن به شکل حرفه‌ای

گفت‌وگو / نوشتن زندگی‌کردن است

گفت‌و‌گو با دوریس لسینگ درباره‌ی شیوه‌های نوشتن و مضمون داستان‌هایش