شماره بیست‌ونهم، آبان‌ماه ۱۳۹۲

۲۴۴ صفحه

جمله نابینا بودند

رويای پادشاه هند پيش از حمله‌ی اسکندر در جوامع الحکايات

چون نومیدی من بدید

به خواب‌ ديدن مردگان در کيميای سعادت

در آسمان خطی پیدا شد

گزيده‌ای ازخواب‌های تذکره‌ی شاه تهماسب

یک شغل / فلفل اضافه

خاطرات يک رستوران‌دار

یک خاطره / روکار

پنج قاب از سيم‌ها و لوله‌‌ها روی ديوار

یک تجربه / بازو دم‌ کرد؟

چند روايت از ‌«باشگاه بدن‌سازی»

جستار / سرنوشت و نوشتار

آيا خواندن زندگی‌نامه‌ی نويسندگان کمکی به فهم آثارشان می‌کند؟

جستار / ترس‌اندیشی

آيا بين مرگ نويسنده‌ها و محتوای آثارشان رابطه‌ای هست؟