چگونه تواني او را كشت؟

تیر ۱۳۹۴

شرح شهادت امام علی(ع) به روایت ابن‌اثیر

چون شب آدينه فرارسيد شمشير برگرفت و شبيب و وردان را همراه خود كرد و در برابر پيشگاهي كه علي از آن براي نماز بيرون مي‌آمد، فرو نشستند. چون علي بيرون آمد، آواز داد: «اي مردم، به نماز برخيزيد، به نماز برخيزيد!» شبيب شمشير زد [اما] شمشير او بر بازوي بالاي در فرود آمد و گير كرد. ابن‌ملجم شمشير بالا برد و بر تارك او فرود آورد.

49-RevayatdarMatn2-Pishkhaan

آبان ۱۳۹۳

روایتی از سروده شدن ترکیب‌بند محتشم کاشانی

شبی در عالم رويا بدو گفتند: « اگر می‌خواهی دنیا و آخرتت معمور شود، برای ما اشعار مصیبت بگو. مگر نشنیده‌ای که مَن قالَ فینا بیتا بنی الله لَهُ فی الجَنّة بیتا.» محتشم از خواب بیدار شده و همین دوازده ‌بند معروف را انشا نمود که مطلع آن این است:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

49-RevayatdarMatn2-Khaam

آبان ۱۳۹۳

روایتی از شهادت مسلم بن عقیل در شهر کوفه

چون آن جماعت که با مسلم بیعت کرده بودند این کلمات را بشنیدند، عظیم بترسیدند. آهسته‌آهسته ده‌نفر بیست‌نفر باز پس می‌گریختند و با یکدیگر می‌گفتند که «ما را چه افتاده است که با غوغا یار می‌باید شد؟ برویم و در خانه‌ بنشینیم.»القصه، هنوز آفتاب غروب نکرده بود که هجده‌هزار مرد مسلح که در رکاب مسلم بن عقیل آمده بودند، جمله بگریختند.