ارديبهشت ۱۳۹۵

اعتبار تا پنجم خرداد ۹۵

این شصت و دومين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است:
با توجه به تصویر، برای يكي از دو شخصيت دیالوگی طنزآمیز بنویسید.

دی ۱۳۹۴

اعتبار تا پنجم بهمن ۹۴

این پنجاه‌ونهمين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: با توجه به تصویر، برای يكي از دو شخصيت ديالوگي طنزآميز بنويسيد.

آذر ۱۳۹۴

اعتبار تا پنجم دی ۹۴

این پنجاه‌وهشتمين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: با توجه به تصویر، برای يكي از دو شخصيت ديالوگي طنزآميز بنويسيد.

آبان ۱۳۹۴

اعتبار تا پنجم آذر ۹۴

این پنجاه‌وهفتمين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: با توجه به تصویر، برای شخصیت درحال حرف‌زدن دیالوگی طنزآمیز بنویسید.

مهر ۱۳۹۴

اعتبار تا پنجم آبان ۹۴

این پنجاه‌وچهارمين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: با توجه به تصویر، برای شخصیت درحال حرف‌زدن (بچه)دیالوگی طنزآمیز بنویسید.

شهريور ۱۳۹۴

اعتبار تا پنجم مهر ۹۴

این پنجاه‌وچهارمين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: با توجه به تصویر، برای شخصیت درحال حرف‌زدن (شخصيت كوچك‌تر)دیالوگی طنزآمیز بنویسید.

مرداد ۱۳۹۴

اعتبار تا پنجم شهریور ۹۴

این پنجاه‌وچهارمين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: با توجه به تصویر، برای شخصیت درحال حرف‌زدن (پنگوئن)دیالوگی طنزآمیز بنویسید.