سرفصل عنوان موضوع نشانی
پشت صحنه بی نونِ نوشتن شغل دومِ نویسنده‌ها شماره نهم/ مرداد ۸۹/ صفحات ۱۹۰ تا ۱۹۳
دو نویسنده ویک سقف زن و شوهرهای دنیای داستان‌نویسی شماره دهم/ شهریورماه ۸۹/ ص۱۹۸ تا ۲۰۳
جاودانگی با یک کتاب داستان‌نویسانی که فقط یک کتاب نوشته‌اند شماره یازدهم/ مهرماه ۸۹/ ص۱۷۸ تا ۱۸۳
جنگ ستارگان شاخ‌وشانه‌کشیدن غول‌های عالم ادبیات شماره دوازدهم/ آبان‌ماه ۸۹/ ص۱۷۸ تا ۱۸۵
مختصر، مفید عمرهای کوتاه اما پربار در عالم ادبیات شماره سیزدهم/ آذرماه ۸۹/ ص۲۱۸ تا ۲۲۳
چله‌نویسی نویسنده‌هایی که در زمانی کمتر از یک‌ماه‌ونیم رمان نوشتند شماره چهاردهم/ دی‌ماه ۸۹/ ص۱۸۰ تا ۱۸۵
کودکِ برون شخصیت‌های سیاسی‌اجتماعی که داستان کودک نوشته‌اند شماره پانزدهم/ بهمن‌ماه ۸۹/ ص۱۵۴ تا ۱۵۹
سرفصل عنوان نویسنده مترجم نشانی
کتاب ضمیمه‌ی ۱: باهم‌نویسی قسمت اول: پینگ‌پنگ خلاق کلودیا جانسون، مت استیونز امیرحسین هاشمی شماره چهاردهم/ دی‌ماه ۸۹/ ص۲۰۴ تا ۲۱۱
قسمت دوم: ای برادر کجایی کلودیا جانسون، مت استیونز امیرحسین هاشمی شماره پانزدهم/ بهمن‌ماه ۸۹/ ص۱۷۴ تا ۱۸۱
قسمت سوم: اتاق امن کلودیا جانسون، مت استیونز امیرحسین هاشمی شماره یک، دوره جدید/ اردیبهشت‌ماه۹۰/ صص ۲۲۸ تا ۲۳۳
قسمت چهارم: از زندگی ایده بگیر کلودیا جانسون، مت استیونز امیرحسین هاشمی شماره دوم، دوره جدید/ خردادماه ۹۰/ ص ۱۷۶ تا ۱۸۳
قسمت پنجم: سفر آغاز می‌شود کلودیا جانسون، مت استیونز امیرحسین هاشمی شماره سوم، دوره جدید/ تیرماه ۹۰/ ص۱۸۰ تا ۱۸۷
کتاب ضمیمه۲ : درک کمیک قسمت اول: کمیک چیست؟ اسکات مک‌کلود احسان لطفی شماره هشتم/ تیرماه ۸۹/ ص۱۷۶ تا ۱۹۱
قسمت دوم: طراح در برابر نویسنده اسکات مک‌کلود احسان لطفی شماره نهم/ مردادماه ۸۹/ ص۱۶۲ تا ۱۷۸
قسمت سوم: خون در ناودان اسکات مک‌کلود احسان لطفی شماره دهم/ شهریورماه ۸۹/ ص۲۰۴ تا ۲۲۰
قسمت چهارم: نگاه شرقی، نگاه غربی اسکات مک‌کلود احسان لطفی شماره یازدهم/ مهرماه ۸۹/ ص۱۹۰ تا ۲۰۷
قسمت پنجم: ریسمان زمان اسکات مک‌کلود احسان لطفی شماره دوازدهم/ آبان‌ماه ۸۹/ ص۱۹۴ تا ۲۰۵
قسمت ششم: حرکت در زمان اسکات مک‌کلود احسان لطفی شماره سیزدهم/ آذرماه ۸۹/ ص۲۳۰ تا ۲۴۱
قسمت هفتم: زندگی در خطوط اسکات مک‌کلود احسان لطفی شماره چهاردهم/ دی‌ماه ۸۹/ ص۲۱۲ تا ۲۲۳
قسمت هشتم: دنیای مرئی نامرئی اسکات مک‌کلود احسان لطفی شماره پانزدهم/ بهمن‌ماه ۸۹/ ص۱۸۲ تا ۱۹۱
قسمت نهم: بنمای و بگو اسکات مک‌کلود احسان لطفی شماره یک، دوره جدید/ اردیبهشت‌ماه۹۰/ صص ۲۳۴ تا ۲۴۵
طراح نشانی
هما دلورای شماره دهم/ شهریورماه ۸۹/ ص ۲۲۶
محمدرضا عبدلعلی شماره یازدهم/ مهرماه ۸۹/ ص ۲۲۰ و ۲۲۱
ایمان راد شماره دوازدهم/ آبان‌ماه ۸۹/ ص۲۲۲ و ۲۲۳
ایمان صفایی شماره سیزدهم/ آذرماه ۸۹/ ص۲۵۶ و ۲۵۷
فرهاد فزونی شماره چهاردهم/ دی‌ماه ۸۹/ ص۲۲۴ و ۲۲۵
امیرحسین قوچی‌بیک شماره پانزدهم/ بهمن‌ماه ۸۹/ ص۱۹۲ و ۱۹۳
فرزاد ادیبی شماره شانزدهم/ اسفند‌ ۸۹ و فروردین‌۹۰/ ص۲۵۲ و ۲۵۳
روح‌اله گیتی‌نژاد شماره یک، دوره جدید/ اردیبهشت‌ماه۹۰/ ص۲۴۶ و ۲۴۷
عنوان شاعر مترجم توضیحات/ عکاس نشانی
هایکو ماسااوکاشیکی کیمیه مائه‌دا علیرضا میرزایی؛ از مجموعه‌ی «سفید مایل به سفید» شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص۲۱۴
تانا کاتاداشی کیمیه مائه‌دا شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص۲۱۴
ایداداکوتسو کیمیه مائه‌دا شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص۲۱۶
سوسه‌کی ناتسومه مرتضی بغدادی شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص۲۱۶
تاکاشی ماتسوموتو مرتضی بغدادی شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص۲۱۷
هاشین کاجی وارا مرتضی بغدادی شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص۲۱۷
تی‌جوناکامورا آیت حسینی شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص۲۱۸ تا ۲۲۱
عنوان نام شعر شاعر/ مترجم نشانی
شعر حرمان احمدرضا احمدی شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص ۲۲۲ تا ۲۲۵
دست سرد ضیاء موحد شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص ۲۲۲ تا ۲۲۷
در صبحی غافلگیر علی اسد‌اللهی شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص ۲۲۸
تمام زمستان‌هایی که نبودی عباس صفاری شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص ۲۳۰
کابوس حمید‌رضا شکارسری شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص ۲۳۱
میدان خسته سید‌علی‌میرافضلی شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص ۲۳۲ تا ۲۳۳
آدم‌برفی گوچنگ/ سیداحمدنادمی شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص ۲۳۵
ازمارس۱۹۷۹ توماس‌ترانسفترومر/ سیداحمد نادمی شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص ۲۳۷
برف می‌بارد امشب یانیس ریتسوس/محسن آزرم شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص ۲۳۸ تا ۲۳۹
۱۹ اکتبر ۱۹۹۰ آلدوتامبلینی/ فرزانه دوستی شماره دهم، دوره جدید/ بهمن‌ماه ۹۰/ ص ۲۴۱ تا ۲۴۳
گزارش نقد و بررسی مجله داستان در نشستی با مخاطبان شماره پیاپی پنجاه و یکم، دی ۹۳/ ص ۲۶۸ تا ۲۷۵
جایزه داستان تهران شماره پیاپی شصت و یکم، آذر۹۴ ص ۲۴۴ تا ۲۴۵
مراسم اختتامیه دومین دور جایزه داستان تهران شماره پیاپی شصت و سوم، بهمن۹۴ ص ۲۴۸ تا ۲۵۳
نشست مخاطبان مجله داستان شماره پیاپی شصت و هفتم، خرداد ۹۶ ص ۲۴۲تا۲۴۹
گزارش نمایشگاه مجلات استانبول شماره پیاپی شصت و هفتم، خرداد ۹۶ ص ۲۵۰تا۲۵۱