داستان‌های دیدنی

کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

داستان‌های دیدنی
کامبیز درم‌بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی بیست‌وهشتم، مهر ۱۳۹۲ مجله‌ی داستان همشهری ببینید.

۲ دیدگاه در پاسخ به «قسمت بیست‌وششم»