كارگران مشغول حفر كانالی در كنار محوطه‌ی باستانی شوش | تصویر برگرفته از اصل سفرنامه‌ی مادام دیولافوا

→ بازگشت به «شوش دانيال»