میرزا محمودخان‌(قمی) مشاورالملک| پسر میرزا محمد‌علی خان مستوفی مازندرانی که برای تحصیل علم هیئت و ریاضی و نجوم به اروپا فرستاده شد و مدت هفت سال در پاریس تحصیل کرد. برای نوشتن پایان‌نامه‌ی تحصیلی خود چند ماهی به بلژیک رفت و در همان‌جا ستاره‌ای را کشف کرد که به نام خودش، ستاره‌ی محمودی خوانده می‌شود. بعدها برای خود نام خانوادگی محمودی را انتخاب کرد.

→ بازگشت به «سيمای محصل»