کروتکی زیر نور مهتاب برای جمع کردن هیزم به سمت فانوس دریایی متروکه‌ای می‌رود که در گذشته کشتی‌ها را در مسیر شمالی هدایت می‌کرد.

→ بازگشت به «مردی که باد است»