طرح: کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

قسمت چهل‌وهشتم

طرح: كامبيز درم‌بخش
طرح: كامبيز درم‌بخش

طرح: كامبيز درم‌بخش
طرح: كامبيز درم‌بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی پنجاه‌وهشتم، شهريور ۹۴ ببینید.