داستان‌های دیدنی

کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

قسمت سی‌وهفتم

داستان‌های دیدنی
کامبیز درم‌بخش
داستان‌های دیدنی
کامبیز درم‌بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی چهل‌وهشتم، مهر ۹۳ ببینید.